ZALOGUJ SIĘ STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN PLATFORMY MOTYWACYJNEJ

WSPIERAMY NAJLEPSZYCH
 
aktualizacja na dzień 01.09.2023 roku

Pobierz regulamin w PDF


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wykaz definicji określających sens, znaczenie definiowanych zwrotów/wyrażeń mających zastosowanie do treści Regulaminu Platformy Motywacyjnej:

   • Konto” - indywidualne konto zakładane Uczestnikowi Programu po rejestracji w Programie.

   • Nagroda” – nagroda oferowana za wykonanie warunków i postanowień określonych w Zasadach Promocji lub innych materiałach opublikowanych na Platformie.

   • Okres Promocji” - termin w jakim Organizator określa możliwość realizacji warunków określonych w Zasadach Promocji.

   • Opiekun” – manager regionu, który jest przypisany do Uczestnika i odpowiada za akceptacje jego rejestracji.

   • Organizator” – G3 Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białołęckiej 174, 03-253 Warszawa.

   • Platforma” – dedykowana aplikacja webowa dla Uczestników Programu służąca do przekazania informacji związanych z Programem oraz aktywnościami promocyjnymi i szkoleniowymi.

   • Produkt” - lista produktów oferowanych przez Zleceniodawcę, niezbędnych do realizacji warunków określonych w Zasadach Promocji

   • Program” - długookresowa aktywność motywacyjna, funkcjonująca pod nazwą „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”, składającą się z cyklu poszczególnych aktywności promocyjnych – dalej „Promocje”.

   • Promocja” – poszczególna aktywność promocyjna ogłoszona w ramach Programu, dedykowana dla danej grupy uczestników i działająca w oparciu o ogłoszone zasady funkcjonowania. Przez Promocję rozumie się dowolne działanie promocyjne (loterię, konkurs, sprzedaż premiową oraz inną promocję) prowadzone przez Organizatora.

   • Regulamin” - Regulamin Programu.

   • Strona” - strona internetowa www.wspieramynajlepszych.pl postawiona do obsługi Platformy.

   • Uczestnik” - Uczestnik Programu biorący udział w danej Promocji.

   • Uczestnik Programu” - osoby działające w imieniu i na rzecz firm oraz osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące uczestnikami Programu spełanijącymi warunki i postanowienia Regulaminu.

   • Zasady Promocji” – załącznik do Regulaminu określający zasady funkcjonowania danej Promocji.

   • Zleceniodawca” – podmiot zlecający organizację Programu WSPIERAMY NAJLEPSZYCH.

   • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Organizatorem Programu jest G3 Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Białołęckiej 174, 03-253 Warszawa.

  3. Program jest organizowany na zlecenie KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie 16-001, przy ul. Zdrojowej 51.

  4. Uczestnictwo w Programie oraz dostęp do korzystania z danych Promocji jest ograniczony warunkami i postanowieniami zawartymi w pkt. 2 Regulaminu.

  5. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

  6. Funkcjonowanie Programu nie jest ograniczone czasowo o ile Organizator nie podejmie decyzji o jego zakończeniu, z zastrzeżeniem, że decyzja ta nie narusza praw Uczestników Programu nabytych w trakcie uczestnictwa w Programie/Promocji.

  7. Program wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.

  1. WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ W PROMOCJAC

   1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie poniższych wymagań:

    1. rejestracja firmy na Stronie zrealizowana poprzez wypełnienie wszystkich obligatoryjnych pól formularza rejestracyjnego zgodnie ze stanem faktycznym. Po prawidłowej rejestracji Uczestnik ma zakładane indywidualne konto, zwane dalej „Konto”,

    2. udzielenie przez daną osobę wszystkich wymaganych zgód (znajdujących się na Stronie w części dotyczącej rejestracji) w zakresie niezbędnym do udziału w Programie. Zgoda na uczestnictwo w Programie oznacza zgodę na udział w Promocjach stanowiących część Programu, do których Uczestnik Programu został zaproszony, chyba że warunki danej Promocji wymagają osobnej zgody,

    3. akceptacja rejestracji i aktywacja Konta przez Opiekuna.

   2. W Promocjach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy Programu, Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania danej Promocji wyłącznie do wybranej grupy Uczestników Programu.

   3. Jeżeli Organizator nie określi inaczej to Uczestnik Programu wyraża chęć uczestnictwa w Promocji poprzez zarejestrowanie się na stronie www.wspieramynajlepszych.pl.

   4. Uczestnik Programu, który naruszy warunki i postanowienia Regulaminu może być wykluczony z grona Uczestników Programu.

   5. Uczestnik, który naruszy zasady Promocji może zostać wykluczony z danej Promocji oraz utracić prawo do nabytych niezgodnie z zasadami Promocji profitów.

   6. Organizator jest zobowiązany do pisemnego lub mailowego poinformowania (wysyłka na adres korespondencyjny lub mailowy podany w trakcie rejestracji) o fakcie zawieszenia, wykluczenia z grona Uczestników Programu lub Uczestników Promocji.

   7. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na udział w Programie przez Uczestnika Programu lub jego uczestnictwo w Promocji, z zastrzeżeniem zachowania przez Uczestnika Programu prawa do nabytych (zgodnie z zasadami Promocji i zasadami Programu) wcześniej profitów. Zapis ten jest ważny, o ile zasady danej Promocji nie stanowią inaczej.

   8. Uczestnik Programu może brać udział w dowolnej ilości Promocji, z zastrzeżeniem, że to Organizator wskazuje (poprzez zaproszenie), które Promocje są dostępne dla danego Uczestnika Programu.

   9. Udział w Promocji jest dobrowolny i nieodpłatny.

   10. Uczestnik Programu ma możliwość odbioru nagród w zakresie profitów zebranych na swoim Koncie lub otrzymania nagród bezpośrednio wskazanych w Zasadach Promocji.

   11. Uczestnik Programu jest zobowiązany do uiszczenia należnych podatków od odebranych profitów według aktualnie obowiązującego prawa.

   12. Promocje są formalną częścią Programu, Uczestnik Programu podlega postanowieniom i warunkom Regulaminu oraz zasad Promocji stanowiących integralną cześć Regulaminu.

  2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji lub funkcjonowania Programu, Uczestnicy Programu winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@wspieramynajlepszych.pl. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

  3. DANE OSOBOWE

   1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie, ul. Zdrojowa 1, 16-001 Kleosin.

   2. Kontakt w sprawie danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Kondel, inspektor@kan-therm.com lub bezpośrednio na adres Administratora wskazany w punkcie 4.1 powyżej.

   3. Administrator danych osobowych powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Programu.

   4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, telefon, adres 
     e-mail, adres korespondencyjny, dane firmowe.

   5. Odbiorcami danych mogą być: Organizator, organy administracji publicznej, podmioty trzecie współpracujące z Administratorem danych w zakresie obsługi niniejszego Programu: doradcy prawni, obsługa IT, obsługa księgowa, operatorzy pocztowi i dostawcy, osoby przeprowadzające w imieniu Administratora działania marketingowe (po uzyskaniu odpowiednich zgód), w tym badanie opinii Uczestników Programu lub akcje marketingowe, prowadzenie analiz i statystyk w imieniu i na rzecz Administratora.

   6. Uczestnik Programu podając dobrowolnie swoje dane ma prawo dostępu do ich treści, żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w tym również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

   7. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Programie lub wydanie Nagród.

   8. Dane osobowe Uczestników Programu gromadzone i przetwarzane są:

    1. w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu, nadzoru nad jego przebiegiem oraz wydania Nagród – na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

    2. spełnienia obowiązku podatkowego w zakresie przychodu uzyskanego z tytułu Nagrody na podstawie właściwych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

    3. w celu marketingu bezpośredniego usług i towarów Administratora, informowania o ofercie handlowej Administratora, w tym prowadzenia badań, ankiet, weryfikacji satysfakcji Uczestnika Programu – na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika *podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

    4. dane nie będą przetwarzane w innych celach bez wiedzy Uczestnika Programu.

   9. Dane nie będą używane do profilowania.

   10. Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie EOG.

   11. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie pełnych sześciu miesięcy od chwili zakończenia Programu lub po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania określonego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy prawa podatkowego.

   12. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są zgodnie z RODO.

   13. Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul Stawki 2. kancelaria@uodo.gov.pl.

  4. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

   1. Udział w Programie oznacza zgodę Uczestnika Programu na warunki i zasady Programu określone w niniejszym Regulaminie oraz oznacza tym samym potwierdzenie przez samego Uczestnika Programu, iż spełnia on określone w Regulaminie warunki do uczestnictwa w Programie.

   2. Organizator (o ile Uczestnik Programu wyraził odrębną zgodę) zastrzegają prawo do wysyłki informacji drogą elektroniczną (wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail) zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344). w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Programu. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, do celów obsługi Programu jest dobrowolne, jednak brak zgody może ograniczyć lub uniemożliwić udział w Programie.

   3. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wspieramynajlepszych.pl.

   4. W przypadku, gdy Uczestnik Programu nie zawiadomi Organizatora o zmianie danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika Programu, w szczególności za wysłanie Nagród na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane 
     z ponowną wysyłką, na wniosek Uczestnika Programu obciążają wyłącznie Uczestnika Programu.

   5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   6. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Programie rozstrzygane są przez sąd powszechny.